รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อชุมนุมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 "-"
สถานที่เรียน : CH501
1.Akkarawat​ Archewa
30 14
2 cover dance
สถานที่เรียน : อาคารฉลองราชย์
1.อ.พาวา พงษ์พันธุ์
40 13
3 กรีฑา​ ม.ต้น​ ​ม.ปลาย
สถานที่เรียน : โรงยิมพละ
1.อ.นฤนาท
2.อ.มุรธา​
70 30
4 กลอนปริศนาพาเพลิน
สถานที่เรียน : ห้อง 5/2
1.น.ส.พิชชานันท์ สังข์เสือโพธิ์
2.น.ส.สุรตา หวานสนิท
70 22
5 การ์ตูนสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : อาคารศิลปะ
1.ณัฐวรรณ เฉลิมสุข
50 35
6 การสื่อ
สถานที่เรียน : ห้องคอม2
1.ดร.วิโรฒน์ ชมภู
30 10
7 เกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
สถานที่เรียน : ห้องเรียน ม. 2/5
1.นวพร วรรณาชัยสิทธิ์
50 37
8 เกร็ดประวัติศาสตร์จากภาพยนตร์
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์ 3
1.มนพัทธ์ โคอนันต์รัตนา
2.ศุภรัศมิ์ วิภักดีรัตนมณี
50 29
9 คณะกรรมการนักเรียน
สถานที่เรียน : ห้องคณะกรรมการนักเรียน
1.อ.ธราพงษ์ การกระโทก
2.อ.ศักดิ์ดา ทองโสภณ
- - - - - 60 43
10 คอมพิวเตอร์
สถานที่เรียน : CH303
1.ดร.สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา
50 15
11 เคมีรันนิ่ง
สถานที่เรียน : ม. 4/5
1.นางสาวฉัตรสุดา เดชศรี
- - - 30 11
12 โครงงานวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้องแลปวิทยาศาสตร์อาคาร อบจ ชั้น 1
1.ผศ.ทนงศักดิ์ ประสบกิตติคุณ
- - - - 50 16
13 จัซแดนซ์
สถานที่เรียน : ชั้น 1 อาคารฉลองราชย์
1.อ.ทรงกรด แก้วศรีนวล
- - - - - 60 24
14 จิตอาสา
สถานที่เรียน : ห้องลูกเสือ
1.อาจารย์ราชัย นาเจริญ
60 39
15 จิตอาสาดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์
สถานที่เรียน : สระว่ายน้ำ ร.ร.สาธิต
1.ปนัดดา จูเภาล์
2.ศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี
50 15
16 ชั่วโมงภาษาอังกฤษ
สถานที่เรียน : ห้อง ม.6/7
1.อาจารย์อภิญญา ชัยกุล
- - - - - 50 10
17 ชีววิทยา
สถานที่เรียน : ห้องม.4/4
1.อ.สุกัญญา เคลือบแก้ว
- - - - - 50 6
18 ชุมนุมขับร้องและการใช้เสียง
สถานที่เรียน : ม.5/2
1.อ.ศุทธสินี ศรีจักร์
50 20
19 ชุมนุมค่ายคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : ลานเขียวหน้าอาคารพิบูลพัฒนา
1.อ.รัฐพล กัลพล
- - - 30 19
20 ชุมนุมตะกร้อ
สถานที่เรียน : ลานรมณีย์
1.อ.ฉลอง แสนโคก
50 16
21 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
สถานที่เรียน : ลานรมณีย์
1.อาจารย์สาวิตรี เจาะสุนทร
- - - 400 266
22 ชุมนุมปิงปอง
สถานที่เรียน : อาคารบูรณาการ
1.โสภณ อาภรณ์ศิริโรจน์
50 35
23 ชุมนุมเปตอง
สถานที่เรียน : สนามเปตอง หลังอาคาร อบจ.
1.อ.ธราพงษ์ การกระโทก
40 19
24 ชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี จิตอาสา
สถานที่เรียน : ห้องลูกเสือ
1.อาจารย์ราชัย นาเจริญ
- - - 30 6
25 ชุมนุมศิลปะการม้วนกระดาษเพื่อการบำบัด
สถานที่เรียน : ห้อง PR 107 อาคาร LIP&SAM
1.ณฐมน กีรติโชติกูล
50 26
26 ชุมนุมหมากฮอส
สถานที่เรียน : โต๊ะม้าหินอ่อนหน้าอาคารพิบูลรำลึก (ตึก LIP&SAM)
1.อ.ธนาวุฒิ สุคนธทรัพย์
40 7
27 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : เรือนรักษ์ศิษป์
1.นายนิพนธ์ กล่ำกล่อมจิตร
50 19
28 ดนตรีสากล
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีสากล ชั้น 3 อาคารบูรณาการ สติล คุณปลื้ม
1.อาจารย์โอภาส สุวรรณโพธิ์
90 57
29 ดาราศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการทางดาราศาสตร์
1.อ.บุญส่ง เห็นงาม
80 37
30 ติวเข้มเพื่อการสอบแข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 1
สถานที่เรียน : ห้องเรียนชั้น ม.4/10 ชั้น2 อาคารพิบูลพัฒนา
1.อ.วราพงษ์ เสนาภักดิ์
- - - - 40 11
31 ธรรมชาติกับชีวิต
สถานที่เรียน : ม.6/3
1.ภคมน ทิพย์เนตร
- - - - 60 32
32 นักกวี
สถานที่เรียน : ม.5/3
1.อ.สุภิญญา พั่วโพธิ์
- - - 50 1
33 นักสืบวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้อง ปฏิบัติการ​เคมี ชั้น5
1.พรจันทร์ สั่งการ
- - - 30 2
34 บรรณารักษ์น้อย
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นายธีรศักดิ์ โชตะนา
60 23
35 ไบโอสไตล์
สถานที่เรียน : ห้องม. 5/5
1.อาจารย์มันทนา เมฆิยานนท์
- - - 50 0
36 ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์​2
- - - - 50 0
37 ฟิสิกส์โอลิมปิก
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการ วมว.
1.อ.อุกฤษ นาฎแก้ว
- - - 40 7
38 ภาพยนต์เพื่อการเรียนรู้
สถานที่เรียน : ห้อง ม.4/8
1.อ.นภนต์ จุสมใจ
- - - - 50 39
39 ภาษาเกาหลีในเพลง
สถานที่เรียน : ห้อง ม.3/6
1.อ.ชัชวาล พูลสวัสดิ์
- - - 50 31
40 ภาษาอังกฤษกับความรู้ทั่วไป
สถานที่เรียน : ม.5/7
1.Brett Vivencio John Ward
- - - 50 22
41 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
สถานที่เรียน : แจ้งภายหลังจากเห็นรายชื่อนักเรียน
1.อ.อธิพร มากพูน
- - - 60 24
42 มวยไทยโบราณ
สถานที่เรียน : โถงชั้น ๓ อาคารบูรณาการ
1.นายกิตติภัฎ วงค์กระโซ่
- - - 50 11
43 มุ่งสู่มหาวิทยาลัยในฝัน
สถานที่เรียน : ห้อง ม.6/8
1.อ.พจนีย์ มาสุข
- - - - - 50 26
44 เรียนภาษาอังกฤษจากNetflix
สถานที่เรียน : ห้องมัธยม 4/7
1.อ.จิรนุช ขาวเมืองน้อย
- - - - 60 35
45 โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม ม.ต้น
สถานที่เรียน : ห้อง Fab lab/ห้อง lab วิทยาศาสตร์
1.น.ส.พิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์
2.นายพีรภาส ทิสารัมย์ (วิศวกรผู้ช่วย)
- - 60 23
46 โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม ม.ปลาย
สถานที่เรียน : ห้อง Fablab
- - - - 25 0
47 ลีลาไทย
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์(บูรณาการชั้น3)
1.อรวรา บัวผา
80 41
48 วรรณคดีสัญจร
สถานที่เรียน : ห้อง ม.5/4
1.อ.ศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์
- - - 50 23
49 วอลเลย์บอล
สถานที่เรียน : สนามวอลเลย์
1.อ.สุกาญดา คงสมรส
50 29
50 วัสดุสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : อาคารศิลปะ
1.ธีรนันท์. ชูเชิด
- - - 50 0
51 สัมมนาโครงการ วมว.
สถานที่เรียน : ห้อง ม.5/9
1.อ.ปรียานุช
- - - 50 33
52 เสริมทักษะการคิดด้วยเกมกระดาน
สถานที่เรียน : ห้องคณิตศาสตร์ ชั้น 2 อาคารพิบูลพัฒนา
1.เกษกนก พงษ์นัน
- - - 50 15
53 หมากรุกไทย
สถานที่เรียน : ห้องลูกเสือ
1.อาจารย์ราชัย นาเจริญ
60 25
54 หมากล้อม
สถานที่เรียน : ลานเขียว
1.นายพัสกร แนวปราณีต
50 20
55 อีคิวกับความสุข
สถานที่เรียน : ห้อง PB109 อาคารพิบูลบำเพ็ญ1 ฝั่งประถม
1.อจ.วลัยทิพย์ ธีริศราวิชชากร
- - - - - 50 17
56 เอแม็ท
สถานที่เรียน : อาคารพิบูลพัฒนา 2
1.อาจารย์สญามณ รูปต่ำ
60 20
57 แอโรบิคเพื่อสุขภาพ
สถานที่เรียน : ลานรมณีย์
1.อ.อรรถพร ประสิทธินาวา
- - - - - 60 51
58 แฮนด์บอล
สถานที่เรียน : สนามแฮด์บอลฝั่งประถมศึกษา
1.อ.กิตติวุฒิ อังคะนาวิน
50 15